1
ALEKSANDRA POTOCKA -KUC
monotypia
Krajobraz świętokrzyski od analizy do syntezy
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
3
Wydział ten obejmował naukę graki artystycznej, książkowej, użytkowej, poznanie
wszystkich technik gracznych takich jak drzeworyt, linoryt, akwaforta, akwatinta, mie-
dzioryt, litograa. Aleksandra Potocka uczyła się w pracowni prof. Wietragońskiego, stu-
diowała malarstwo pod kierunkiem prof. Łamakina, linoryt prof. Baszkircewa. W 1997 roku
obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową w technice linorytu na temat
„Seria ilustracji do wierszy Bolesława Leśmiana”. W roku 1994 w Generalnym Konsulacie
RP w Sankt-Petersburgu odbyła się indywidualna wystawa prac artystki. W roku 1997
uczestniczyła w zbiorowej wystawie prac dyplomowych w muzeum ASP w Sankt-Peters-
burgu.
Od 2008 roku Aleksandra Potocka-Kuc pracuje w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach na stanowisku nauczyciela konsultanta przedmiotów: Plastyka,
Wiedza o kulturze. Praca pedagogiczna Aleksandry Potockiej-Kuc nie koliduje z jej dzia-
łalnością artystyczną. Uczestniczy w artystycznych konkursach organizowanych przez
BWA w Kielcach – Przedwiośnie 2001, 2002, 2013, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV,
V Jesienny Salon Plastyki 1999, 2000.
Jury IV-go Jesiennego Salonu Plastyki Ostrowiec Świętokrzyski w 1999 nominowało
artystkę do nagrody „Homo Quadratus Ostroviensis”.
W roku 2000 odbyła się jej indywidualna zagraniczna wystawa prac w Sissach (Szwaj-
caria), w roku 2003 w miejscowości Ried w Austrii, a w 2005 w Chicago w USA w 2013
w Aurolzmunster w Austrii. Również w 2013 roku odbyły się trzy indywidualne wystawy
artystki: w BWA w Kielcach, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i Muzeum Diecezjalnym
w Kielcach.
Od roku 2004 Aleksandra Potocka-Kuc prowadzi własną galerię prac artystycznych
w miejscowości Wola Kopcowa a od roku 2012 w Masłowie. Organizowane tam
cykliczne spotkania i warsztaty plastyczne. Galeria ma charakter ciągle zmieniającej się
wystawy prac plastycznych artystki i cieszy się dużym zainteresowaniem.
WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2000 – Sissach( Szwajcaria) – Muzeum Historyczne Miasta Sissach oraz Galeria „Rossli”
2003 – Ried (Austria) – Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Galerie
2005 – Chicago ( USA) – Muzeum Polskie i Biblioteka Polska w Ameryce
2013 – BWA w Kielcach,
2013 – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2013 – Aurolzmunster (Austria) – Ratusz Miasta Aurolzmunster
2013 – Muzeum Diecezjalne w Kielcach
2014 – Galeria Belvedere, Panchia – Włochy
2014 – Wieża Sztuki – Kielce
2014/2015 – Muzeum Diecezjalne w Kielcach
2015 – Galeria Innowacji, Uniwersytet Bydgoszcz
2015 – ASP Toruń
ALEKSANDRA POTOCKA-KUC
e-mail: aleksandra.kuc@scdn.pl
kom. 609 04 99 34
http://kuc.kielce.com.pl
Aleksandra Potocka-Kuc urodziła się 27 czerwca 1969
w Kielcach. W 1984 roku rozpoczęła naukę w Liceum Sztuk
Plastycznych w Kielcach, które ukończyła w 1989 roku jako
najlepsza absolwentka szkoły. Otrzymała tytuł technika prac
plastycznych w zakresie specjalności wykonawstwa wyro-
bów artystycznych ze specjalizacją formy użytkowe tech-
niki rzeźbiarskie. Wykonała najlepszą pracę dyplomową
z rzeźby. Zajęła I miejsce w konkursie „Sport w życiu człowie-
ka” Częstochowa 1987 oraz III miejsce w konkursie sztuki
nieprofesjonalnej Kielce 1988. Do jej wczesnego dorobku
należy także indywidualna wystawa prac w klubie „Sabat”
a także udział w plenerach malarskich w Pradze i Budapesz-
cie. W 1989 uczyła się nowoczesnych technik gracznych
w atelier bułgarskiej artystki Marii Dundakowej w Szwajcarii.
W 1991 rozpoczęła studia artystyczne na Wydziale Graki
Akademii Sztuk Pięknych im. J. Riepina w Sankt-Petersburgu.
PEJZAŻ TRAWY 2
monotypia, papier, farby osetowe, 48 x 48 cm
fot. Artur Ptak
4 5
PEJZAŻ TRAWY 8
monotypia, papier, farby osetowe, 48 x 48 cm
KRAJOBRAZ ŚWIĘTOKRZYSKI OD ANALIZY DO SYNTEZY - ZIEMIA UMIŁOWANA
Pejzaż świętokrzyski to typowe, rozczłonkowane, poprzedzielane miedzami pola, miejscami porośnięte bujnymi lasami i poprzecinane krętymi strumieniami, to
także pofałdowany krajobraz i stare, niewysokie pełne kolorytu góry. Miasta zaściankowe, wsie na pierwszy rzut oka podobne – a jednak inne. Emanacja spokoju, stałości,
harmonii i praw natury. „Region świętokrzyski należy do najczystszych ekologicznie obszarów Polski. W województwie świętokrzyskim znaczna część rolników, zwłaszcza
posiadających małe obszarowo gospodarstwa, prowadzi produkcję metodami tradycyjnymi, przeznaczając ją przede wszystkim na samozaopatrzenie własnych rodzin
1
.
To właśnie to rozdrobnienie powierzchni pól uprawnych stanowi o wyjątkowości krajobrazu świętokrzyskiego. Nieuchronna, podyktowana rynkiem, przyszłościowa
konsolidacja gospodarstw, przyczyni się do zaniku obecnego charakteru Ziemi Świętokrzyskiej, dlatego warto utrwalić te niepowtarzalne miejsca.
Tadeusz Dominik, powiedział: „Nie chce ilustrować natury ani robić jej dosłownego portretu – od razu by wygasła w konfrontacji z obrazem. Poza tym artysta musi
działać wybiórczo, a wybierając – stwarza nowy porządek. Ja również coś odrzucam, coś przejmuję” (Elżbieta Dzikowska. Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa,
Rosikonpress, Warszawa 2011, str. 60).
Zajmuję się problemem syntezy pejzażu w grace od wielu lat. Pejzaż regionalny stanowi dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji. Problematyka krajobrazu oraz
próba przetwarzania obrazu realistycznego w znak, symbol lub rozwiązania formalne, interesują mnie od początku działalności artystycznej. Od wczesnego dzieciństwa
obcuję z pejzażem świętokrzyskim, nie bez znaczenia miejsca zamieszkania mojej rodziny. Zwykle to budynki z widokiem na pola i góry lub usytuowane w pobliżu wolnych
przestrzeni. Moje pejzaże są aluzyjne, nacechowane przemyślanym podziałem przestrzennym oraz dążeniem do harmonii. Stosuję klasyczne rozwiązania malarskie. Barwa
jest najważniejszym elementem kompozycji obrazu, określa przestrzeń, formę i emanujące z powierzchni plamy barwnej światło. Pracuję w technice monotypii, która w pełni
oddaje sedno podejmowanego tematu.
Od autora
1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 - str. 7,32.
PEJZAŻ SYNTETYCZNY. POLA – JESIEŃ
monotypia, papier, farby osetowe, 48 x 90 cm
6 7
Pejzaże Aleksandry Potockiej-Kuc oscylują na pograniczu abs-
trakcji i sztuki przedstawiającej. Niektóre z nich zbliżają się do tradycyj-
nego rozumianego pejzażu (monotypia Wiosna” 3), lecz i takie, które
na pozór wydają się tylko układem niezwykle pięknych kształtów i barw
(monotypia Góry Świętokrzyskie 2”), tak bliskich sztuce nieprzedstawia-
jącej. Odnoście tych ostatnich, czy to jeszcze „Pejzaże świętokrzyskie”?
Czy można w formach na poły abstrakcyjnych zawrzeć syntezę bliskiego
duszy krajobrazu, jego istotę, jedyną niepowtarzalną naturę? Zadanie to
dla artysty karkołomne, żeby nie stwierdzić: do wykonania niemożliwe.
A jednak…
Zdarzyło się, że ktoś, z dawna tu nie mieszkający, ktoś, kto przy-
jechał z daleka, z duszą stęsknioną za tym co swojskie, domowe, bliskie,
stanął przed grakami pani Aleksandry i stał przed nimi dłuższą chwilę.
Cóż w nich takiego zobaczył? Milczenie przedłużało się. wreszcie:
Taki horyzont jest tylko tutaj. Wy już przyzwyczailiście się i nie dostrzega-
cie, a ja odwykłem. Chciałbym go przed oczami mieć, chciałbym w drogę
zabrać ze sobą, choć jeden taki krajobraz.
PEJZAŻ SYNTETYCZNY – TRAWY 1-4
monotypia, papier, farby osetowe, 4 x 48 x 48 cm
I jeszcze kolor. Kładziony z wielkim wyczuciem, bardzo wraż-
liwie, bez fałszu. To zima, wiosna, lato i jesień, a barwy prawdziwe,
„tutejsze”. u nas takie chwile w naturze, że wiosna wydaje się „zbyt
zielona”, zima tak szaro-srebrzysta, a jesień „przygniata” zgaszonym
brązem. Jest tu barwa naszych letnich, suchych pól, tak samo praw-
dziwa, jak koloryt podmokłych łąk, i mokradeł, widzianych wieczorem
szuwarów, rzeczułek i stawów. gamy „ciepłe” i „zimne”, blade i nasy-
cone, jasne i ciemne, prawie monochromatyczne i oparte na akcen-
cie barwnym. Koloryt tak różnorodny, bo czy powtarza się jakiś dzień?
Krajobrazy Potockiej-Kuc otwierają się na makro i mikrokosmos.
Widać w nich rozległe dale, pełne powietrza, szerokie horyzonty, to znów
przestrzeń zamyka się na pierwszym planie w widzianych z bliska poje-
dynczych źdźbłach trawy i liściach tataraku. Te pejzaże zarówno bliskie
i dalekie. Są po prostu „nasze”.
Małgorzata Gorzelak
8 9
TRAWY 1-2
monotypia, papier, farby osetowe, 2 x 90 x 48 cm
PEJZAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI 1-2
monotypia, papier, farby osetowe, 2 x 48 x 48 cm
10 11
TRAWY – WIECZÓR 3-4
monotypia, papier, farby osetowe, 90 x 48 cm
PEJZAŻ SYNTETYCZNY. POLA – WIOSNA
monotypia, papier, farby osetowe, 90 x 48 cm
12
BWA w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju
Galeria Sztuki „Zielona”
28- 100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 7
tel./fax 41 378 71 91
Kierownik: Bogdan Ptak
galeriazielona@busko.com.pl
14.05.20415-06.06.2015
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Kielce, ul. Kapitulna 2
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska
25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2
tel. 41 367 64 47
fax. 41 367 69 83
www.bwakielce.art.pl
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
© Wydawnictwo: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Kurator wystawy: Bogdan Ptak
Tekst: Małgorzata Gorzelak
Foto reprodukcje: Autorka
Projekt graczny, łamanie, skład: Monika Cybulska
ISBN 978-83-941673-1-8
Druk: Ocyna Poligraczna APLA www.apla.net.pl
PEJZAŻ SYNTETYCZNY 9, monotypia, 48 x 90 cm